CA Mars - Jakubíková

pobyty v ČR a SR

go parking

Parkování Letiště Praha. GO parking s.r.o.

počasí

Souhlas se zpracování os. údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby cestovní agentura Ivana Jakubíková, se sídlem Filištínská 28, 537 01   Chrudim, IČO 45968004, zastoupená Ing. Ivanou Jakubíkovou (dále jen „Společnost“) za účelem marketingových aktivit jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, tel. číslo, datum narození, adresa, e-mailová adresa, historie absolvovaných zájezdů  (dále jen „Osobní údaje“).

 

Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

a)                  právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;

b)                 právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;

c)                  právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;

d)                 právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a

e)                  právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.

Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 5 let. Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: p.jakubik@quick.cz, anebo zasláním písemné žádosti na korespondenční adresu sídla Filištínská 28, 537 01 Chrudim, aniž by toto mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí.

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím cestovní agentury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvářím objednávku...